wz

študijný materiál

kvarta

gramatika literatúra sloh

opakovanie slovnej zásoby

štruktúra čitateľského záznamníka

ukážky fejtónu

prezentácie na cudzie slová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

prezentácia na monitorové úlohy z literatúry

ukážka slávnostného príhovoru

príprava na diktát z cudzích slov

šablóna na odpoveďové hárky k monitorom

 

Krátky slovník sečovského nárečia

   

Monitor 9

testy: 2005, 2006, 2006, 2007, 2008, 2008

kľúče: 2006, 2006, 2007, 2008

   
cvičenie na určovanie vetných členov (domáca úloha)    
cvičenie na určovanie druhov viet (domáca úloha)    
prezentácia na monitorové úlohy z gramatiky    
šablóna na odpoveďové hárky k monitorom    
pomôcka na slovno-druhový rozbor