wz

študijný materiál

Sexta

gramatika literatúra sloh

pomôcka na určovanie slovných druhov

štruktúra čitateľského záznamníka

ukážky umeleckého opisu

vzory podstatných mien

Ján Neruda: Malostranské poviedky I, II, III

ukážka charakteristiky

cvičenia na podstatné mená

prehľad literárnych období (1. ročník)

ukážka fejtónu

vzory prídavných mien

prehľad literárnych období (2. ročník)

ukážky beletrizovaného životopisu

cvičenia na prídavné mená

ukážky z tvorby štúrovcov

 

pomôcka na vetno-členský rozbor

   

cvičenia na zámená

   

cvičenia na číslovky

   

cvičenia na slovesá

   

cvičenia na príslovky